Agro Tech

0

Košík

0
Subtotal:

Žádné produkty v košíku.

Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník v platném a účinném znění (dále jen „Reklamační řád“) .

1.2 Produkty společnosti BenolTech, s.r.o. se rozumí výrobky společnosti BenolTech, s.r.o. uvedené v Seznamu výrobků společnosti BenolTech, s.r.o. (dále jen „produkty“).

1.3 Prodávajícím (dodavatelem, výrobcem) se rozumí společnost BenolTech, s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 04856970 (dále jen „prodávající“).

1.4 Kupujícím (objednatelem, odběratelem) se rozumí subjekt, který odebírá produkty přímo od prodávajícího (dále jen „kupující“).

1.5 Tento reklamační řád se vztahuje na produkty, u nichž je v záruční době uplatněna odpovědnost ze záruky za jakost produktů. Tímto Reklamačním řádem se řídí postup prodávajícího v případě uplatnění odpovědnosti ze záruky za jakost produktů.

1.6 Tento Reklamační řád je nedílnou přílohou smluv, jejichž předmětem je prodej/dodání produktů prodávajícím kupujícímu, a jejichž právní režim se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění; kupující svým podpisem takové smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s reklamačním řádem prodávajícího.

2. Záruční doba

2.1 Prodávající odpovídá za vady produktů, které se u produktů vyskytnou v průběhu záruční doby, a to za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu.

2.2 Při prodeji zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro koncového spotřebitele** Délka záruky je vždy vyznačena na záručním listě. ** U vybraných výrobků je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou koncovým spotřebitelem omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

2.3 Počátek záruční lhůty běží od odevzdání produktu kupujícímu, byl-li produkt podle smlouvy odeslán, běží od dojití produktu do místa určení.

2.4 Kupujícímu náleží u vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, nároky z vad dle bodu 3.1 tohoto Reklamačního řádu. Co rozumíme pod pojmem vada, upravuje § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.

3. Nároky z vad

3.1 Jestliže se v průběhu záruční doby vyskytnou u produktu vady, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatňovat tyto nároky z vad produktů:

 • a) v případě, že produkt vykazuje vady a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového produktu bez vad. Pokud se vada týká pouze součásti produktu, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Posouzení přiměřenosti a úměrnosti náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takovéhoto posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat.
 • b) v případě, že je vada odstranitelná a kupující nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového produktu nebo na výměnu součásti.
 • c) v případě, že kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového produktu, na výměnu jeho součásti nebo na opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo produkt orpavit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

3.2 Podmínkou vzniku nároků dle bodu 3.1 tohoto Reklamačního řádu je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady v souladu s tímto Reklamačním řádem, tj. řádně a včas.

4. Způsob uplatnění nároků z vad

4.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze za podmínek stanovených v tomto Reklamačním řádu, které musejí být splněny současně (v případě nesplnění kterékoliv z nich záruka bez dalšího skončí):

 • a) kupující provedl při převzetí produktů od prodávajícího či ihned bezprostředně po dodání produktů prodávajícím kvalifikovanou kontrolu dodaných produktů .Převzal-li kupující produkty od prodávajícího nebo nepodal-li prodávajícímu písemnou zprávu o vadách produktů bez zbytečného odkladu po převzetí produktů od prodávajícího, má se za to, že produkty byly převzaty bez vad;
 • b) kupující uplatní nároky z vad řádně a včas v souladu s tímto Reklamačním řádem (zejména bod 4.2 Reklamačního řádu);
 • c) po celou dobu trvání záruční doby do produktu nezasáhne (např. formou úprav nebo oprav) žádná osoba, která k tomu není výslovně pověřena prodávajícím;
 • d) produkt bude kupujícím užíván pouze obvyklým způsobem a v souladu s jeho účelovým určením;
 • e) bude zajištěna běžná údržba produktu.

V případě pochybností je kupující povinen prokázat, že produkt užíval v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 4.1 písm. a)-e) Reklamačního řádu.

4.2 Projeví-li se na produktu v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy kupující vadu zjistil, doručit prodávajícímu písemné oznámení o výskytu vad produktu obsahující zejména podrobný popis vady, příp. jak se vada projevuje, popis zapojení, v němž byly produkty použity, naměřené hodnoty a uvedení data, kdy kupující vady zjistil (dále jen „písemné oznámení“). Písemné oznámení kupující učiní na formuláři prodávajícího dostupného na www.cerpadlaphm.cz. Kupující je povinen současně s písemným oznámením předložit prodávajícímu kopie faktur,nebo zár.listů na jejichž základě byly produkty, u nichž uplatňuje kupující nároky z vad, kupujícímu dodány.

4.3 Projeví-li se na produktu v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka, je kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do produktu a umožnit prodávajícímu prohlídku produktu; za tím účelem je kupující povinen vadný produkt předložit současně s písemným oznámením a kopiemi faktur,nebo zár.listů prodávajícímu, popřípadě osobám, jejichž prostřednictvím prodávající plní své závazky nebo umožnit prodávajícímu, případně osobám, jejichž prostřednictvím prodávající plní své závazky, neomezený přístup do místa, ve kterém je vadný produkt umístěn.

4.4 Nesplní-li kupující své povinnosti uvedené v bodech 4.2 a 4.3 Reklamačního řádu, prodávající jím uplatněný nárok z vad neuzná.

4.5 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost.

5. Neoprávněná reklamace

5.1 Záruka se nevztahuje na vady produktů způsobené dopravou, pokud ji zajišťuje kupující, dále na vady vzniklé

– běžným opotřebením;

– nesprávným užíváním či nesprávným skladováním produktu;

– porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na produktu jsou, poškozením či odstraněním označení obchodní firmy prodávajícího z produktu;

– neodborným zásahem, instalací, zacházením či obsluhou;

– používání, umísťování, uskladňování produktů v nevhodných podmínkách pokud jde o teplotu, vlhkost, prašnost;

– nesprávnou údržbou nebo zanedbáním nezbytné údržby;

– v důsledku vyšší moci či nesprávné nebo neodborné manipulace;

– v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího;

– v důsledku užívání produktu jiným než obvyklým způsobem nebo v rozporu s jeho účelovým určením;

– na vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu v plné výši nahradit.

6. Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1 Reklamace produktů vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data řádného uplatnění vad produktů kupujícím, tj. uplatnění vad produktů v souladu s tímto Reklamačním řádem. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne přijetí reklamace prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.

6.2 Oprávněnost každé reklamace provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (servisní technik) a své stanovisko sdělí kupujícímu v Reklamačním protokolu.

6.3 Místem uplatnění nároků z vad kupujícím je:

BenolTech, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

Tel.: +420 605 294 935
e-mail: info@cerpadlaphm.cz

7. Vrácení zboží  

7.1. Podmínky pro vrácení zboží:

 • a) zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
 • b) zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny
 • c) zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
 • d) zákazník musí uvést číslo faktury, ve které je zboží fakturováno

7.2. Lhůta pro vrácení zboží

Lhůta pro vrácení zboží je 14 dní od dodání zboží

7.3. Úhrada nákladů při vrácení zboží: Zákazník je povinen při vrácení zboží uhradit tyto náklady:

 • a) náklady na přepravu (dle skutečnosti)

7.4 Zboží zaslané dobírkou nebude přijato.

7.5. Doklady vystavované při vrácení zboží

 • a) odběratelská faktura

8. Závěrečná ustanovení

7.1 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1.8.2020. Tímto datem také pozbývají platnost všechny předešlé verze.

7.2 Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.

V Praze  dne 1.8.2020

Scroll to Top

Přihlášení

Prihlásenie